طراحی آناتومی مقدماتی /مدرس خانم الهه وفایی
400,000 تومان  پرداخت
معرفی وسایل وتمرین خطوط دایره، بیضی و فرم اولیه صورت
مدت: 09:16 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن فیگور اولیه 1
مدت: 15:18 دقیقه
رایگان مشاهده
دورگیری فیگور نور و سایه و ارزش خطی
مدت: 14:15 دقیقه
رایگان مشاهده
ماهیچه ای کردن فیگور و سایه زدن اشکال
مدت: 19:58 دقیقه
رایگان مشاهده
سایه زدن فیگور
مدت: 15:37 دقیقه
رایگان مشاهده
سایه زدن فیگور 2
مدت: 13:00 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن دست
مدت: 14:08 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن پا
مدت: 12:22 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن کفش
مدت: 15:51 دقیقه
رایگان مشاهده
تناسبات تورسو و تکان دادن بالا تنه
مدت: 18:52 دقیقه
رایگان مشاهده
تکان دادن هیپ
مدت: 9:58 دقیقه
رایگان مشاهده
تکان دادن بالا تنه و هیپ
مدت: 14:24 دقیقه
رایگان مشاهده
تناسبات اولیه چهره و کشیدن چشم و ابرو طبیعی
مدت: 15:46 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن ابرو و بینی و لب
مدت: 12:19 دقیقه
رایگان مشاهده
ادامه کشیدن لب و کشیدن گوش
مدت: 4:54 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن چهره با سایه
مدت: 18:12 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن انواع مختلف مو
مدت: 16:42 دقیقه
رایگان مشاهده
کشیدن فیگور اولیه 2
مدت: 13:48 دقیقه
رایگان مشاهده
فیگور پشت 1
مدت: 9:22 دقیقه
رایگان مشاهده
فیگور پشت 2
مدت: 8:56 دقیقه
رایگان مشاهده
فیگور نیم رخ
مدت: 13:56 دقیقه
رایگان مشاهده
چهره نیم رخ
مدت: 12:38 دقیقه
رایگان مشاهده
چهره نیم رخ به روش دیگر
مدت: 12:21 دقیقه
رایگان مشاهده
تناسبات اولیه فیگور سه رخ
مدت: 9:29 دقیقه
رایگان مشاهده
فیگور حرکتی سه رخ
مدت: 13:54 دقیقه
رایگان مشاهده
چهره سه رخ 1
مدت: 9:19 دقیقه
رایگان مشاهده
چهره سه رخ 2
مدت: 13:50 دقیقه
رایگان مشاهده